De Nacht van Midden-Sha’bān

 

Een nacht van spiritueel profijt

De Nacht van Midden-Sha’bān is een nacht van immense spirituele profijt en er zijn vele hadiths die overgeleverd zijn over deze nacht.

Ibn Maja overlevert op autoriteit van ‘A’isha (moge Allah weltevreden zijn met haar) zeggende: 

“Ik vond de Profeet (sall Allahu ‘alayhi wassalam) niet op een nacht, dus ging ik naar hem zoeken en vond hem in al Baqi met zijn hoofd opgeheven naar de lucht. Hij zei, ‘O Aicha, vrees jij dat Allah onrechtvaardig zal zijn met jou of zijn Boodschapper?’. Ze zei: ‘Nee, maar ik dacht dat je wellicht naar één van je andere vrouwen was gegaan.’ Hij zei: ‘op de Nacht van Midden-Sha’bān, daalt Allah de Verhevene naar de hemelen van de aarde en vergeeft een aantal (mensen) groter dan het aantal haren van de schapen van (de stam) Kalb (bekend om hun vele schapen),”[1]

Al Bayhaqi overlevert ook op haar autoriteit zeggende:

“De Boodschapper van Allah (sall Allahu ‘alayhi wassalam) stond (in gebed) en verlengde zijn posternatie (sujoed) totdat ik dacht dat hij was overleden. Toen ik dit zag stond ik op en bewoog ik zijn vinger, waarna het vervolgens bewoog. Toen ging ik daarna terug. Toen hij zijn hoofd ophief vanuit de sujoed richting mij en zijn gebed afmaakte, zei hij, ‘O Aicha, of O Humayra, dacht je dat de Profeet (sall Allahu ‘alayhi wassalam) jou bedroog? Ik zei: ‘Bij Allah, nee. Maar ik dacht dat jij was overleden vanwege de lengte van jouw sujoed. Hij zei: Weet jij welke nacht dit is?’ Ik zei: ‘Allah en Zijn Boodschapper weten het beste. ‘Hij zei: ‘Dit is de Nacht van Midden-Sha’bān. Allah kijkt naar zijn dienaren op de Nacht van Midden-Sha’bān en hij vergeeft hen die vergiffenis zoeken, heeft genade met zij die genade zoeken en laat de dragers van wrok zoals ze zijn.”[2]


Ze vermeldde ook:

“ Allah de Verhevene schenkt goedheid (khair) in grote hoeveelheden tijdens de 4 nachten; de Nachten van Adha en Fitr (de nachten van de 2 Ied’s), de Nacht van Midden-Sha’bān waarin doden en provisie zijn vastgesteld evenals de pelgrims opgeschreven staan, en de avond van ‘Arafa tot de oproep van het gebed. “ [3]

Op autoriteit van Abi Tha’laba al Shushani is vermeld dat de Boodschapper van Allah (sall Allahu ‘alayhi wassalam) zei :

“Wanneer het de Nacht van Midden-Sha’bān is, kijkt Allah naar Zijn schepselen en vergeeft de gelovigen, behoud de ongelovigen (in hun ongeloof) en laat de dragers van wrok in hun vijandschap totdat zij dit (hun wrok) verlaten.” [4]

In een andere hadith, maakte de Profeet (sall Allahu ‘alayhi wassalam) de volgende smeekbede tijdens zijn sujoed in Midden-Sha’bān:
‘Aicha zei: 
‘De Nacht van Midden-Sha’bān was mijn nacht. En de Boodschapper van Allah (sall Allahu ‘alayhi wassalam) was bij mijn plek. Hij ging toen in sujoed en zei:

“Ik zoek mijn toevlucht bij Uw welbehagen van Uw woede. En ‘ik zoek toevlucht bij Uw vergevingsgezindheid van Uw straf. En ik zoek toevlucht bij U van U. Ik ben onbekwaam voor Uw Lof. U bent zoals U, Uzelf heeft geprezen (Aʿūdhu bi-riḍāka min ṣakhatik. Wa aʿūdhu bi-ʿafwika min ʿiqābik. Wa aʿūdhu bika minka. Lā uḥṣī thanāʾan ʿalayka. Anta kamā athnayta ʿalā nafsi)).”[5]

Een nacht van vergiffenis, verdeling en vaststelling

De Profeet (sall Allahu ‘alayhi wassalam) was gewoon om de Nacht van Midden-Sha’bān te besteden in gebed en de dag te vasten. Op autoriteit van ‘Ali is vermeld dat de Profeet (sall Allahu ‘alayhi wassalam) zei:

“Wanneer het de Nacht van Midden-Sha’bān is, sta dan op (in gebed) gedurende haar nacht, en vast gedurende haar dag. Want Allah daalt naar de hemelen van de aarde wanneer de zon ondergaat en zegt: Is er iemand die vergiffenis zoekt opdat ik hem vergeef? Is er iemand die voorziening zoekt, opdat ik hem voorziening schenk? Ik er iemand die getroffen is, opdat ik zijn leed wegneem? Is er niet zo en zo, ‘totdat de dageraad aanbreekt.” [7]

Om deze reden is het aanbevolen om overvloedig te zijn in aanbidding gedurende deze nacht. Vooral in gebed en smeekbeden.

‘Ata bin Yasaar zei:

“na de Laylat al Qadr, is er geen grotere nacht dan de Nacht van Midden-Sha’bān. Het is van de nachten dat smeekbeden worden beantwoord.”

Al Subki vermeld in zijn Tafsir:

“de Nacht van Midden- Sha’bān compenseert de zonden van een jaar. De nacht van donderdag op vrijdag compenseert de zonden van de week. En Laylat al Qadr compenseert de zonden van een heel leven. Met andere woorden, waken over deze nacht is een sabab voor het compenseren van de zonden in een heel jaar. Om deze reden staat de Nacht van Midden-Sha’bān ook wel bekend als de “Nacht van Compensatie.”

Deze nacht wordt ook de ‘Nacht van Vergiffenis’ genoemd vanwege de hadith die overgeleverd is op autoriteit van Abu Musa al Ash’ari, zeggende dat de Profeet (sall Allahu ‘alayhi wassalam) zei:

“Allah kijkt (naar zijn schepping) gedurende de Nacht van Midden-Sha’bān en vergeeft de gehele schepping behalve de polytheisten (veelgodenaanbidders) en de veroorzaker van kwade wil onder de mensen (mushaahin). [8]

Het staat ook bekend als de ‘Nacht van Verdeling’ (qisma) en ‘Vaststelling’ (taqdir).

‘Ataa bin Yasar zei:

“gedurende de Nacht van Midden-Sha’bān registreert de Engels des Doods iedereen die zal sterven van Sha’bān tot Sha’bān. De dienaar plant zaden, trouwt, en bouwt gebouwen, allemaal terwijl hij geregistreerd staat als één van de doden. De Engels des Doods wacht slechts op het bevel om zijn ziel te nemen.”

Benut deze nacht

Wat is er meer passend voor zo’n gezegende nacht, dan om het te spenderen in het keren tot Allah, het terug te keren naar de Waarheid, nadenken over de staat van onze harten en zielen en in aanvulling ons ter verantwoording stellen voor onze tekortkomingen tegenover Allah, de Meest Genadevolle?

Wij vragen jullie nederig om dit met zo veel mogelijk mensen te delen, opdat ook zij kunnen profiteren van deze nacht. Baarak Allahufeekom.

Team Sunni-Instituut

Belangrijk!

De nacht van midden-Sha’ban vind plaats na de Maghrib van donderdag 11-05-2017 . Dit betekent dus dat het na Fadjr nog steeds 15 sha’ban is en men deze dag kan vasten.

Voetnoten

1. Sunan Ibn Māja: vol. i/Kitāb iqāmat al-ṣālah 5, Bāb 191:1389.
2. Shuʿab al-imān li-al-Bayhaqī vol. 3/3835 bāb fī ṣiyām
3. Kanz al-ʿummāl: vol.12/hadith 35215.
4. Kanz al-ʿummāl, vol. 3/h.7451
5. Shuʿab al-imān li-al-Bayhaqī, vol.3/3838 bāb fī ṣiyām
6. Kanz al-ʿummāl: vol.7/h.19812
7. Sunan Ibn Māja, vol.1/ Kitāb Iqāmat al-ṣalāh 5, bāb 191: h.1390
8. Sunan Ibn Māja, vol.1: Kitāb Iqāmat al-ṣalāh 5, bāb 191/h. 1390