Medische oefeningen met mannelijke klasgenoten

MCAT_Cover
Beantwoord door: Sheikh Galal al Jihani.

Vraag:

Ik ben studente geneeskunde. Onderdeel van de studie is het uitvoeren van oefeningen voor medisch onderzoek, waarbij er naast vrouwelijke ook mannelijke klasgenoten aan deelnemen. Wat is het islamitisch, juridisch oordeel hierover?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Naar aanleiding van uw vraag met betrekking tot het islamitische, juridische oordeel betreffende het uitvoeren van oefeningen ter medisch onderzoek met uw mannelijke en vrouwelijke klasgenoten gedurende de studie aan de faculteit van geneeskunde zeg ik:

Ten eerste:
De Islam heeft voor zowel de man als de vrouw het verboden om naaktheid onderling zichtbaar te maken of te laten zien. De Islam heeft het verboden verklaard dat de man het lichaam van de vrouw aanraakt en de vrouw het lichaam van de man aanraakt, behalve wanneer er onderling sprake is van een nabije familieband (mahram) of een huwelijk.

Er staat duidelijk in de Koran:

“Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren. Dat is zuiverder voor hen; Allah is welingelicht over wat zij doen. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren en dat zij hun sieraad niet openlijk tonen, behalve wat gewoon al zichtbaar is. En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten of hun vaders of de vaders van hun echtgenoten of hun zonen of de zonen van hun echtgenoten of hun broers of de zonen van hun broers of de zonen van hun zusters of hun vrouwen of slavinnen over wie zij beschikken of mannelijke volgelingen die geen geslachtsdrift meer hebben of de kinderen die nog niet op de schaamdelen van de vrouwen letten. En zij moeten niet met hun voeten stampen zodat men weet wat zij voor verborgen sieraad dragen. En wendt jullie berouwvol tot, o gelovigen; misschien zal het jullie welgaan”
{Surah Het Licht 24:30-31}

Ten tweede:
De Islam heeft medische behandeling, therapie en het leren van geneeskunde toegestaan. De Profeet (moge Allah hem zegenen en vrede schenken) heeft gezegd:

“Allah heeft geen ziekte neergedaald of Hij heeft ook een genezing voor geplaatst die niet verboden is.” Abu Darda’ heeft bericht: “Voorzeker, Allah heeft ziekte en genezing neergedaald en heeft voor iedere ziekte een genezing gemaakt. Dus behandel ziekte maar gebruik niet het verbodene.”

De overleveringen op dat gebied zijn er veel. Dit is universeel geaccepteerd en een welbekende zaak. De Islam moedigt kennis en studie aan en er is geen twijfel dat geneeskundige tot één van de belangrijke wetenschappen behoort, omdat het de gezondheid van de mens beschermt die tot de schepping behoort die Allah de Verhevene heeft geëerd boven de gehele schepping.

Ten derde:
De Islam heeft het toegestaan om tijdens medische behandeling en therapie de naaktheid te laten zien die noodzakelijk is voor de behandeling tot zover er sprake is van een medische behandeling. Dit gebeurt op een manier waarbij alleen de naaktheid wordt getoond op de plaats waarin de behandeling plaatsvindt. Zoals de geleerden hebben gezegd: noodzaak wordt bepaald door de omvang ervan.
Wanneer bijvoorbeeld een geschikte, vrouwelijke dokter gevonden wordt, is het niet toegestaan voor de vrouw om haar naaktheid te laten zien bij een man of sterker nog dat zij naar hem toe gaat en zich laat behandelen bij hem. Indien daar geen geschikte vrouw aanwezig is of de omstandigheden permitteren het alleen dat de behandeling door een man gebeurt, dan is dat toegestaan vanwege de behoefte en alleen tot die omvang slechts.
Op dezelfde manier heeft de Islam het toegestaan dat de man een vrouw behandelt en de vrouw een man, omdat behandeling tot een noodzakelijke kwestie behoort en de Islam beschermt de vijf noodzakelijkheden: religie, leven, verstand, eer en bezittingen.

Ten vierde:
Met betrekking tot oefeningen, zolang het geen daadwerkelijke medische behandeling zijn, maar een vorm van verwerving van ervaring en vaardigheid, is het niet toegestaan dat de vrouw haar naaktheid laat zien voor een vreemde man, vooral wanneer vrouwen aanwezig zijn waardoor het mogelijk wordt om de oefening tussen hen te laten plaatsvinden, zoals dat eerder in het vers is vermeld.
Op basis van het bovenstaande is het verplicht voor de vrouwen om vast te houden aan de wetten van de islamitische religie en dienen zij het bestuur van de gerespecteerde universiteit te verzoeken om hen toe te laten staan dat deze oefening plaatsvindt tussen alleen moslimstudentes en studentes en niet met mannelijke studenten.

Bronnen:

  1. Een blik op de regelgeving van het kijken (al-nazr fi ahkam al-nazr) – Imam Ali bin al-Qattan al-Fasi.
  2. Islamitische jurisprudentie en de bewijzen (al-fiqh al-islami wa adillatuh) – Dr. Wahba Zuhayli.
  3. Islamitische encyclopedie van het ministerie van Kuwait (mawsu‘at al-fiqh al-islami).

Met vriendelijke groeten,

Galal Ali (Sheikh Galal Ali al Jihani)
Docent Islamitische Fiqh (Jurisprudentie)
Islamitische Universiteit Rotterdam
sjeikh

 

 

 

 

 

 

[spider_facebook id=”1″]