Het islamitische oordeel over Kerst | shaykh Galal al-Jihany

Rondom de decembermaanden wordt in de westerse landen veel aandacht geschonken aan de feestdagen, zoals met Kerst. Moslims krijgen hier ook mee te maken doordat de kinderen op niet-islamitische scholen worden uitgenodigd om deze vieringen bij te wonen, collega’s worden uitgenodigd voor een kerstdiner of het in ontvangst nemen van een kerstpakket, of in de supermarkt met allerlei aanbiedingen en kerstproducten. Kortom; we kunnen er niet omheen. Dit roept uiteraard heel wat vragen op voor moslims.

Hieronder wordt een uiteenzetting gegeven van enkele vaak gestelde vragen rondom de kerstdagen en kerstvieringen en antwoorden daarop vanuit de visie van de Islam.

Vaak gestelde vragen rondom de Kerstdagen en kerstviering

1. Is het toegestaan om kerstversiering aan te schaffen en te gebruiken [kerstboom, kerstballen, kerstkrans, etc.] ongeacht dat je Kerst niet viert [“Ik vind het gewoon mooi” of “het is leuk voor de kinderen”]?

2. Is het toegestaan om een Kerstdiner bij te wonen (op de school van de kinderen of met collega’s), ook al zou ik er niet naartoe gaan met de intentie om Kerst te vieren, maar meer voor de gezelligheid?

Algemeen antwoord

De basis is dat alle feesten die een verband hebben met een religie anders dan de Islam (bv. Kerst), niet toegestaan zijn voor moslims; zowel het vieren als het bijwonen van deze vieringen. Dit verbod staat los van het respect dat moslims hebben ten opzichte van joden of christenen.

Allah zegt in de Qur’an:

“Allah heeft jullie reeds in het boek (de Koran) geopenbaard dat, wanneer jullie horen dat de verzen van Allah worden geloochend en bespot, jullie niet (eerder) met hen samen zullen zijn totdat zij zich met een ander onderwerp bezighouden, anders zouden jullie hun gelijken zijn.” {Soerah An-Nisa, vers 140}

En vervolgens in een ander hoofdstuk:

”En de *dienaren van de Barmhartige (al-Rahman) zijn zij die zachtmoedig op aarde wandelen en die, wanneer onwetenden hen aanspreken, “vrede” zeggen.” {Soerah Al-Furqan, vers 63}

*Toelichting bij dit vers (bron: “De Levende Koran”)

De dienaren van de Heer zijn mensen van wie het gedrag op aarde bescheiden is. Ze zijn niet arrogant, hooghartig, respectloos, ongemanierd en wild. Ze zijn rustig, bescheiden, gemanierd, beleefd en zachtaardig. Ze zijn niet lastig voor hun omgeving, ze stralen behulpzaamheid en rust uit. Wanneer onwetenden iets zeggen, beantwoorden ze hen met vredevolle, vredelievende woorden.

Op basis van onder andere bovenstaande koranverzen is op te maken dat alle zittingen [bijeenkomsten] en feesten die verband hebben met een religie anders dan de Islam niet zijn toegestaan om bij te wonen voor moslims. Dit druist namelijk in tegen hetgeen de islam verkondigt. Kerstvieringen en kerstdiners zijn gebaseerd op een geloof, namelijk het Christendom. Er zijn ook wel christenen of andersgelovigen die dit meevieren, zonder er daadwerkelijk de intentie bij te hebben om de “geboorte van ‘Isa (Jezus)” [vrede zij met hem] te vieren. Echter, omdat dergelijke vieringen gebaseerd zijn op een andere religie dan de islam, is het voor moslims alsnog niet toegestaan deze bij te wonen.

Voor meer informatie over Kerst en de oorsprong ervan, zie de volgende link; https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis

De visie van de Islam ten opzichte van de geboorte van de Profeet ‘Isa [vrede zij met hem]

De Profeet ‘Isa [vrede zij met hem] heeft een grote waarde binnen de Islam. In onder andere soerah Maryam wordt het verhaal omtrent zijn geboorte beschreven [vers 1 t/m 40]. Zijn geboorte wordt als een wonder en iets verbazingwekkendst beschouwd door moslims.

Moslims vieren echter zijn geboorte niet, onder andere om de volgende redenen;

1. Er is geen bewijs dat de Profeet ‘Isa (vrede zij met hem) daadwerkelijk is geboren op de dag welke vandaag de dag voornamelijk wordt beschouwd als zijn geboortedag (25 december). De Koran verwijst juist naar een periode gedurende de zomermaanden. Dit is af te leiden uit het volgende Koranvers;

“En schud de stam van de dadelpalm naar jezelf toe, deze zal verse, rijpe dadels op je laten neervallen.” {Soerah Maryam, vers 25}

Toelichting:
Verse, rijpe dadels zijn te verkrijgen in de zomermaanden.

2. Volgens de leer van de Islam zijn alle eerdere geopenbaarde religies geabrogeerd [opgeheven] na de komst van de profeet Mohammed ﷺ. Hij is de laatste der profeten en degene die wij dienen te volgen. De volgende Koranverzen gaan hierop in:

“Zeg: “Wij geloven in Allah en in hetgeen ons is neergezonden aan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’qub, en aan de stammen, en in hetgeen aan Musa en ‘Isa en de profeten is gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen. En aan Hem alleen onderwerpen wij ons.” En wie een andere religie dan de Islam zoekt, het zal van hem niet worden aanvaard, en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” {Soerah Aali-Imran, vers 84 en 85}

Toelichting bij deze verzen [bron: “De Levende Koran”]

De basisprincipes in alle religies die gebaseerd zijn op openbaringen zijn hetzelfde; ze verschillen vooral in vormen van gebed en menselijke kwesties, welke het gevolg van veranderingen in de maatschappij zijn. In vers 84 wordt benadrukt dat de Islam alle profeten die door Allah zijn gezonden erkent. Volgens de Koran bestaat, van de eerste tot de laatste mens, slechts één religie: de Islam. Islam betekent overgave, harmonie, verlossing, redding en vrede.

De geboorte van de Profeet ‘Isa [vrede zij met hem] wordt dus ook niet herdacht omdat na de komst van de profeet Mohammed ﷺ hij, de laatste Profeet, gevolgd en herdacht moest worden [anders werd het geloof van diegene niet meer geaccepteerd].

Specifieke antwoorden

1. Is het toegestaan om thuis Kerstversiering aan te schaffen en te gebruiken (kerstboom, kerstballen, kerstkrans, etc.) ongeacht dat je Kerst niet viert (“Ik vind het gewoon mooi” of “Even wat leuks voor de kinderen”)?

Antwoord vraag 1

Op basis van bovenstaande uitleg kunnen we concluderen dat het islamitisch gezien niet toegestaan is om versieringen, etc. die geassocieerd worden met Kerst aan te schaffen en te gebruiken [kerstboom, kerstverlichting, kerstballen, kerstkransen, ed.]. Het gebruiken van bepaalde verlichting en versieringen buiten de kerstperiode en welke niet worden geassocieerd met het kerstfeest, daar is geen bezwaar tegen.

2. Is het toegestaan om een Kerstdiner bij te wonen (op de school van de kinderen of met collega’s), ook al zou ik er niet naartoe gaan met de intentie om Kerst te vieren, maar meer voor de gezelligheid?

Antwoord vraag 2

Op basis van bovenstaande uitleg en aanvullend onderzoek* kunnen we concluderen dat het islamitisch gezien niet toegestaan is om een Kerstdiner op school of met collega’s bij te wonen.

*Aanvullend onderzoek
Na het bekijken van diverse uitnodigingsbrieven omtrent Kerstviering/Kerstdiner zijn onderstaande bevindingen naar voren gekomen;

1. Betreft de lay- out van de uitnodigingen:

De lay-out van de brieven/kaarten zijn onder te verdelen in 3 soorten:

– Er worden geen religieuze symbolen gebruikt, wel het woord “Kerst”diner

– Er worden symbolen gebruikt zoals een kerstboom, kerstballen, sterretjes, etc. welke associëren met Kerst

– Er worden religieuze symbolen gebruikt zoals een kruis, beelden, etc.

2. De inhoud;

Er worden meerdere zaken vermeld waarin het ‘vieren’ van Kerst duidelijk naar voren komt;

Kerstdiner op school:

– Dineren met als basis het ‘vieren’ van Kerst

– Aanwezigheid kerstversiering (kerstboom, kerstballen, beelden/foto’s, etc.)

– Zingen of beluisteren van kerstliederen

– Aanwezigheid van niet-halal voedsel/drinken

Bovenstaande zaken zijn opgemerkt op basis van dergelijke uitspraken als hieronder;

“Tijdens de kerstviering zullen wij met elkaar het kerstverhaal beluisteren en gezamenlijk kerstliedjes zingen.”

“.. in de avond gaan alle klassen op beide locaties genieten van het jaarlijkse kerstdiner.”

“Terwijl de kinderen heerlijk genieten van het diner, zal dit jaar door de Oudercommissie een gezellige kerstborrel worden georganiseerd.”

“U komt toch ook luisteren naar ons geweldige kerstkoor?”

“.. willen wij alle kerstversiering in de school weg halen, zodat we opgeruimd de vakantie in kunnen..”

Bovengenoemde zaken bekrachtigen het oordeel dat het vanuit Islamitisch oogpunt niet toegestaan is om een kerstdiner bij te wonen. En Allah de Verhevene weet het beste. Moge Allah ons standvastig houden op Zijn weg en onze kinderen doen opgroeien tot vrome moslims, amien.

Mufti Galal Ali Al-Jihany

jalal1 Shaykh Galal al-Jihani is een invloedrijke geleerde,
 wonende in Nederland, waar hij de functie vervult
 als hoofddocent Islamitische Wetenschappen aan
 de  Islamitische Universiteit Rotterdam. Naast zijn
specialisme in ‘ilm al-Kalam, hadith en ‘aqida, is de
 shaykh ook een mufti in de Maliki wetschool.